Tjejer i Förening

Tjejer i Förening är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningens syfte är att arbeta och främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga i olika samhällsprocesser.

Vårt uppdrag

Genom att arbeta utifrån barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv är föreningens huvudsakliga arbete att involvera barn och ungdomar i föreningslivet. Vårt fokus ligger i att erbjuda aktiviteter för tjejer i åldern 8-25 på kvällar och lov, ha uppsökande verksamhet i skolor på Rosengård samt arbeta med enskilda individer. Vi arbetar utifrån Barnkonventionen och försöker alltid se till barnets bästa och varje barns unika värde. Vi arbetar för jämställdhet och alla människors lika värde. Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde och vi har som mål är att förstärka och fördjupa demokratin i samhällets alla områden. Vi vill verka för en jämställd och jämlik värld för alla, och ett samhälle där tjejers, kvinnors och barns mänskliga rättigheter och livsutrymme respekteras. Vi arbetar alltid utifrån den enskilda individens behov och vi anser att varje individ är en unik rättighetsbärare.

Politiskt och religiöst obundet

Erhålla kunskaper, dra lärdomar, förnyas och utvecklas i vårt arbete med individerna.
Skapa trygghet genom att accepterar olikheter, visa intresse, lyssna till och bekräfta de vi möter.
Aldrig glömma att vi i alla lägen bemöter barn på ett inkluderande, respektfullt och icke konfliktivt vis.

FN-konventionen om barnets rättigheter

Utveckla, delta i och ständigt förbättra fritidsverksamheten riktad till barn i Malmö.
Skapa bästa möjliga fritid för våra barn och på så vis öka livskvaliteten hos varje enskild individ.
Vara lyhörda, motiverande och se möjligheter. Ta ansvar, ha kompetens och visa engagemang.

Jämställdhet och jämlikhet

Stärka kvinnor och tjejer för att öka delaktighet, kunskap och engagemang.

Förkasta och aktivt motarbeta våld och andra typer av förtryck mot kvinnor och tjejer.

Arbeta utifrån den enskilda individens behov

Låta individens drömmar, ambitioner, och målsättningar för sin egen framtid vägleda oss i vårt arbete.
Alltid arbeta utifrån varje enskild individs förutsättningar, behov och intressen.

OM OSS

Tjejer i förening är en parti- och religiöst obunden organisation som jobbar aktivt med att öka engagemanget bland unga i Malmö. Genom att anställa ungdomar i föreningen och låta dem själva utforma och bedriva aktiviteter för andra ungdomar möter vi på bästa sätt det behov som finns. För vem vet vad ungdomar behöver, mer än ungdomar själva? Förenings värdegrund bygger på jämställdhet - kvinnors och mäns lika mycket värde, anti-diskriminering - allas rätt till likabehandling och barnkonventionens artiklar - barns rätt till att höras i ett samhälle utformat av vuxna.

Tjejer i förenings verksamhet består dels av aktiviteterna på Kvinnocentrum och dels av all annan projektverksamhet. Aktiviteterna på Kvinnocentrum utgörs av kontinuerliga tjejkvällar på tisdagar, veckovisa simlektioner och någon annan aktivitet, t.ex. i dagsläget hockey. Aktiviteterna syftar till att öka flickors representativitet i föreningslivet och är därför separatistiska till endast flickor/tjejer/kvinnor och icke-binära.

Den andra delen av Tjejer i förenings verksamhet består av diverse projekt som på olika sätt ska uppfylla den värdegrund som vår organisation bygger på. Ett exempel på detta är frågan om jämställd stadsplanering som har drivits genom följande projekt: Rosens röda matta, Jämställda Platser i Malmö och KRUT.

Close Menu